Fiscal Federalism Coordination Division

Publication

संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यान्वयन कार्ययोजना
Nepal Knowledge Exchange Program on Fiscal Federalism- Lessons and Reforms
संघीयता कार्यान्वयन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सिफारिसहरू, २०७९ कात्तिक
प्रेस वज्ञप्ती - संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष समाप्त भएको सन्दर्भ
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लागि स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन ।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लागि प्रदेश तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन ।
स्थानीय तहहरुको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को आर्थिक विवरण (भाग ११)
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को वार्षिक आर्थिक विवरण (भाग १०)

Joint Secretary

Mr. Ishwori Prasad Aryal

Joint Secretary , Fiscal Federalism Coordination Division